ارتقا رتبه شرکت دانش بنیان پتروپاریز سبز البرز به رتبه نوآور مرداد 1402

ارتقا شرکت دانش بنیان پتروپاریز سبز البرز

شرکت پتروپاریز سبز البرز  از سال 1401 در میان شرکت های دانش بنیان نزد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته بود.  در مرداد ماه 1402 پس از بررسی و ارزیابی های مجدد کارگذاری و تاییدیه توسط شورای تولیدات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رتبه شرکت پتروپاریز سبز البرز از نوپا […]